จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
โทรศัพท์ 0-5622-7237 โทรสาร 0-5622-7237